اسم همۀ قصه هامی شتابند قصه ها
هزارها
هر قصه را مسیری
گرهی، روزی و روزگاری
حالی و سرنوشتی
از ابر تا بام
از ابر تا خاک
از ابر تا برگ
از ابر تا تن
از ابر تا بر
هر قطره را صدایی
آغازی و منزلی
می شتابند قطره ها
با هزاران قصه ها، داستانها
اسم اما یکی
باران

2/8/2016