و آخرین کتاب
با هزار شعر اروتیک
عروسِ هزارۀ اروس


پاییز 2016 نشر آرش استکهلم
ISBN 978-91-980693-7-2
در همۀ کتابفروشیهای ایرانی مثلا فردوسی