سرانجام به کجا خواهد رسید
این سیارۀ بی خورشید
زمین؟
1/1/2016
سرگردان ...
جایی باز
همان حوالی
1/1/2017
یا می بلعد ما را
باز
 یک سیاهچاله؟
1/1/2020