به
فاطمه اختصاری
مهدی موسوی
محمدرضا عالی پیام
شیوا نظرآهاری
بهاره هدایت
آتنا فرقدانی
هیلا صدیقی
و ...
همۀ فرهنگ ورزان زندانیآب ایستاده
جماعت تشنه، گرفتار.‌.‌.
به ناله می‌آید باد:
ــ خالی
خالی‌ست چرا آینه؟

شب گرفتار
می‌گذرد دسته‌ای قوی سپید
به دور .‌.‌. دوردست
ــ خالی
آینه خالی‌ست .‌.‌.
دوربرداشته باد

قصیده‌ای خراسانی در انجمن:
ــ چراغ‌ می‌زند یمانی برای من!
در قافیه گفتند: حت... من!
جاروها سرِ دست، چپ راست
كیسه‌های سیاهِ زباله بر دوش
سپاهِ سپوران: حتما! حتما!

عطسه زد ساعت
صبحی برخاست از جا
رفت و آمد آغاز
آینه را گرفته‌اند! شایع‌شد
جرم سیاسی بوده یا مالی؟
روزنامه‌ها، خالی
و بغضِ ساعت .‌.‌.
تا كه شب گفت آینه‌ام!
و شلاقها
در كوكِ قاری‎ها
قبراق با قاضی‌ها
گفتند آری، حقا شبا، كه آینه‌ای!

عشق، قافش‌ را طلاق داد.
نیویورك‌ تایمز هم نوشت


14/10/2014