زمان، اروتیسم، کاج


فاصله‌ای بی‌معنی
دوهزاروسیزده كاج
از اینجا تا خودِ صفر
فاصلۀ كاجها هم بی‌معنی
یك تا چهل كلاغ

ترا صدا می‌زنم ای دوست، برخیز!
چند كاجِ می‌توانی شمردن؟
این كاج را چند بار می‌توان كاشت؟
معنی اینجاست
درش‌آوریم نازنین
به عمق رسیدیم
آوای عروسانگی كه دست می‌دهد
فاصله از گنجشك هم كمتر است
تکثیر زمان
كاج تا كاج
تناوبِ كوچك، تناوبِ بزرگ

كبكی بخوان ای نازنین
كاجی برایت می‌كُنم!

24/12/2012
ا- ماهان