پرتقال چهارگوش

چهار عددِ محشری‌ست
با ویژگی گوشه‌هایش
برای گذاشتنِ چیزها
پنهان‌كردن یا شدن
در دایره
همه افشاییم
سیب و انار چهارگوش‌ هم عالمی دارد
شكلِ فضایی كه به آن واردمی‌شوند
جعبه یخچال یا اتاق
چه هماهنگی قشنگی
مثلِ چهارگوشگی آدمها
حاصلِ تلاشِ قرنها
از چهارگوشه‌ات پا بیرون گذاشتی، كتك!
ما زنده به آنیم كه آرام، ضلع را پاك‌كنیم
‌«نگاهِ تازه‌» بقولِ روزنامه‌ها
درست مثلِ چهارگوشگی در گفتمانِ میوه
نوعی دوپهلویگی در كوبیسمِ سنتی
براستی پرتقالِ چهارگوش
با اعضای ناهمگن
بیشتر جهانِ ما را آهنگ می‌بود
نگاهی ژرف
میوه كه آخر
تخمِ پرنده نیست
3/12/2012
ا- ماهان