فراموشم­نکن


1376 گیلان 12 كودك كشته
1383 بختیاری 13 كودك كشته
1385 فارس‌ 8 كودك سوخته
1389 سیستان‌بلوچستان 1 كودك كشته
1390 چابهار دو كودك كشته 3 كودك سوخته
1391 پیرانشهر 1 كودك كشته 12 كودك سوخته
1392 اینجا 3 كودك كشته، 5 كودك سوخته
1395 آنجا 5 كودك كشته، 3 كودك سوخته
1397 همین‌كنار 2 كودك كشته، 4 كودك سوخته
1401 كمی‌آنطرفتر 6 كودك كشته، 17 كودك سوخته
.‌.‌.
و بدینسان
تنی در آتش‌ می‌سوزند
و بدینسان ما ساخته‌ایم

روزی کودکانگی گلی بدستم داد
آخ فراموشم­نکن بود

16/12/2012