بندِ كفش


بر جاده ابریشم
لوله‌های نفت میرود.
از جاده ابریشم
كاروانِ تانك می‌آید.
كسی را از بندِ كفشش‌ نیاویخته‌اند.


25/10/93