والنتاین چرخ ریسکها


شاخ
شاخه درازکردم
پشتِ این پنجره صبح
بنشیند و گرم­ شود رویش
چرخ ­ریسکِ برف­زده

و حالا، پیچیده در شبکه­ ها
عشق
عشق است این روزِ جهانیِ،
می­ دانستند
چرخ­ ریسکها


14/2/2015