روز مرگ بود دیروز
دوازده راهنمای اورست
هجده کشته در مصر
چهل و هشت تا در سودان
چندتایی در حمص
سه تایی فلسطینی
در کلمبیا سه روز عزای ملی اعلام شد
و مکزیکوسیتی نُه ثانیه لرزید
روزِ مرگ بود
دیروز
اشک با درد مسابقه داد
چندتایی توپ بیشتر زد
و درد مثل نادال باخت

«پنجاه سال تنهایی»
کتاب از ارشاد اجازه ­گرفت
باید ایشان مرده ­بودند در آن روز
آغا که صیغه را خوانده
و امروز صیغۀ ماضی است
مثل فردا

دیروز روزِ مرگ بود
بی ­بی ­سی هم قصه می­گوید
به سبک مارکز، گابریل گارسیا

19/4/2014