كدام هفت را
روی سفره باید چید امسال؟
شین یا سین؟
و كتابی كه آینه را كورمی‌كند.
از سینها كدام؟

کدام از خدایان را
بر این خوانِ فراخ
سیر ببایدكرد؟
و كاربرانش‌ را همه‌چیز تقدیم
تا باز هم بزنند بكشند بدزدند
كه خدایشان آمرزنده‌است و مهرورز.

و كدام دستگاه
سال را بچیند بر سفرۀ ما؟
حالیا زمان
که پاره‌می‌كند تقویمِ پارینه،
باز هم كنارِ سركه باید گذاشت
سینِ سالی تُرشیده را ؟
و این سكه‌های بی‌رمق
كه نقطه‌های فقر را هم نمی‌خرند
و اسارتِ ماهی
كه اصالتِ آب را آلوده.
و باز شاد باید بود
كه خدای مهمان
ویران‌نكرده خانه را
با بمب‌افكنهای دشمنان.

و باز شاد باید بود كه دستی
بر سرِ سبزه می‌توان كشید و با جوانه‌ها گفت:
ما كه می‌رویم ولی
شاد و آباد زی ای ایران.

17/1/2012
با درودهای نوروزی
ا- ماهان