اشک خلیفه


باد می‌آید
پشتِ دروازه‌های شهر
تو نمی‌آید
طاعون یا وبا؟
باد می‌ترسد.
خلیفه
قلادۀ میكروبها بازكرده.

شب روی بام دعا‌كردند
طلسم بسته‌تر شد.
میكربِ سومی هست
بزرگترِ خدایان.
دنبالِ شتر می‌گردند روی بام
قرنِ ششم بود یا هفتم؟
كسی یادش‌ نیست.
خلیفه
هواپیمایش‌ آماده
میكربِ سوم اما
كاری است
كشته‌ها را جمع‌می‌كنند
لای سطرها دفن
دیه‌هم می‌دهند
چند نفر شتر؟ تعارف.

تا پشتِ دروازه باد می‌آید
میزان آلودگی: هشدار
قهرِ بوزینه دیگر چرا؟
كم است نانِ‌خامه‌ای.
قرنِ چندم است؟
وصیعت‌نامه هارون
یادِ كسی نیست.
خامه ترشیده
خلیفه چرا لج‌كرده؟
رولتِ روسی
می‌زنی یا بزنم؟ فقیهان درمانده!
یك وجب تا ظهور
یكی از علائم لیز‌بوده.
دكتر مسئله می‌گوید
چاههای خامه سررفته
كفی میكربی
برداشته عالمی
یك اشكِ دیگر بدهكار است خلیفه.

نقصِ نظامِ میكربی
عمرِ چند‌ساعته اجزاء
آخری بر زمانِ بیكران
عاقبت قیچی‌شد خلیفه
لای عقربه‌ها!
نمدِ خواجه‌نصیر
یادش‌ رفته‌بوده.
جایت خالی سعدی
آخرالزمانی بود تماشایی!

25/6/2011