شغالکراسی

میگم كارلا برونی

هیچ میدونی تو این وضعیت

تهرون اگه یه وخت پیدات شه

حُكمت فقط شریعت؛

تشویش افکار محصنه

زنای امنیت ملی

اول درازت‌میكنه:

كنیزِ اهلِ كتاب.

بعد سنگسارت‌میكنه

بعد دوباره دراز

زیرِ سنگِ یه گور

روش‌ یه شمارۀ كور.


آخه كارلا برونی،

پیشی اولِ فناره‌سه

نامه که نمی‌نویسه

اونم بجای شرحِ حال و حولِ معمول

دخلیات كنه و دخول

تو امورِ الهی.


نبینم كارلا برونی

اون پاریسِ ابری رو وِل كنی

پاشی بیای ولایتِ آفتابه

كه بانوی اولِ تهرون

تو یه خیمۀ سیاه

برات كت­واك بزنه.

از همون توشم عدل

وسطِ یه قبضه روزنومه

مصاحبه در‌بكنه دودهنه

خلاصه

آزادی الهی رو برات لابده.


- پاشو پاشو برونی

گیتارو وردار نمونی

سكینه کیه؟ دایه‌قزی

دروغه اون آشتیانی.

آغا خودش گف

تو نیویورك گف

»اسمِ آغا محموده

محموده بالا بالا

سركردۀ شغالا«


اصلا میدونی كارلا برونی؟

نه؟ میتونی از فوكو بپرسی یا رولو

حقوقِ بشر، دمكراسی

مالِ شما بشراس‌.

سركتابِ ما بنده‌ها و برده‌ها و عبدالفلانا رو

بستن بخدا با شغالكراسی!

معنی توسعه؟

از كابل به

باتومِ نابِ دینی

فمیتی كارلا برونی؟


راسسی جونم واست بگه

به آغاجون سلام برسسون

از قولِ حضرات كه همیشه فرمودن:

»خلایق را

همین ما لایق


27/9/2010

توضیح واضحات: كارلا برونی همسر رئیس‌جمهور فرانسه در نامه‌ای از سكینه آشتیانی دفاع‌می‌كند. از سوی مطبوعات ولایت به فحشا متهم‌می‌شود. خود ساركوزی هم زمانی گفته‌بود كه ملت ایران لیاقتش بیش‌ احمدی‌نژاد است. اما از علی‌ابن ابیطالب نقل: «هر ملتی لیاقت حاکمش را دارد.» كه ترجیع­بند نطقهای حضراتِ دارالخلافه می‌باشد. «... اسم بابام محموده .‌.‌. » از یک متل کودکان است.