روزهاتان نو بادصدای پا
آشنا . . . پا به پا
و صدای در
مثلِ پارسال، مثلِ هر سال
درمی‌زند نوروز
و پا بپا
كسی هست تا بازكند یا
درمی‌زند و می‌رود به راهِ خویش‌ باز
نوروز.

چشمها ماند به در، سفید شد، سبز شد
مثلِ دستبند روسری تی‌شرت
در
درِ هفت‌قفلِ هفتصدمن
باز می‌شود آیا
تا نوروز بیاید تو؟

از این منانِ هفتصدمن
كس‌ هست كه برخیزد
بگشاید در
به روی نوروز؟

سرودیش‌ بخوان
چنان شادان
كه در از پاشنه درآید رقصان
تا مطبخِ خدایانِ مُرده
غلتان.
گاه یك پروانه كافیست
تا شهری به صحرا كشد.

از این آزادگان كس‌ هست آیا
تا كلون را بكشد؟
یا درِ پوسیده
باید كه خود بریزد؟
گاه اما
یك پروانه كافیست
كه روی نشستن بنشیند.

درمی‌زنند
روزِ نو پشتِ در است
نو شده كس
تا بازكند در؟
روزهاتان نو باد.

ا- ماهان
17/3/2010